INDEX

Slik påvirker kunstig intelligens rekrutteringsprosessen din

Enten du er en flittig og nysgjerrig bruker av AI eller ikke, vil kunstig intelligens påvirke den neste rekrutteringen du og ditt selskap skal gjøre.

Vi kunne snakket om hvordan AI på kort sikt endrer research, utvelgelser og kandidatkommunikasjon, men dette er verktøy som er under utvikling, og som først og fremst vil bidra til å effektivisere den tradisjonelle måten å jobbe på.

Det er to temaer som er mye viktigere:

1. AI vil med stor sannsynlighet påvirke hvem du ser etter når du skal rekruttere.

2. AI vil med stor sannsynlighet også utfordre hvordan jobben skal gjøres

Vi mener disse to punktene bør forandre hvordan du møter og vurderer kandidater. For alltid.

Innen fagområdene kommunikasjon, markedsføring, kreativitet og analyse vil kunstig intelligens i løpet av de neste årene føre til store og omveltende endringer. For de som er åpne for å endre seg, vel og merke.

Sannsynligheten er stor for at personer og organisasjoner som omfavner AI vil oppnå gevinster innen effektivitet og systematisk nytenkning. De som ikke vil eller evner å være med på utviklingen, vil ikke være urelevant akkurat nå med det samme, men de vil se at resultatene og fremdriften gradvis vil avta. Dermed kan to fagspesialister se like ut “på papiret”, men levere vidt forskjellige resultater bare i løpet av de neste få årene. Du ser jo ikke etter en guru, men en fagperson som vil bidra til at dere i det minste har best practice på det aktuelle fagfeltet.

Hvor finner du disse folka da?

Utfordringen på dette tidspunktet er at få selskaper har veldig god kompetanse eller er eksperter på AI. Kunnskap og interesse for å dypdykke i potensialet som ligger i AI og å implementere dette i sin arbeidshverdag ligger i dag først og fremst på personnivå. Det er også interessant å oppdage at det finnes folk med høy interesse og sterke egenskaper innen AI i miljøer man ikke nødvendigvis ser på som AI-miljøer. 

Mesteparten av AI-bruken er i dag drevet frem av den enkelte ansatte. Bare en liten del er drevet frem av selskapenes overordnede målsetninger. Så lista med selskaper er kort, og poenget er jo fortsatt ikke å finne en AI-spesialist, men en fagperson med det rette potensialet. 

Teknologioptimistenes tid

De som vet lite eller litt om AI begrenser seg til å fundere over hvordan kunstig intelligens vil forandre verden “i fremtiden”. De som vet mer eller mye om AI tester ut hvordan kunstig intelligens kan endre jobben deres hver dag. De prøver og feiler. De investerer tid i å spare tid, og noen ganger lykkes de, andre ganger ikke. Ofte som et sideprosjekt til jobben som innholdsprodusent, CRM-spesialist eller rekrutteringsrådgiver. Og nettopp dette er en atferd som forteller mye om potensialet til personen. 

Hvordan er det hos dere? Er det OK å teste og eksperimentere? Jobber dere smartere enn konkurrentene med bruk av ny teknologi og  har ansatte som får tid og lov til å teste? Fortell om dette, (skryt!) når dere skal rekruttere og møter kandidater. Trygge selskaper som gir folkene sine rom for å teste og feile, blir oppfattet som fine og utviklende steder å jobbe.

Tilpass prosessene

Cluet er at du må ansette noen som takler oppgavene slik som de ser ut i dag, men som også kan utvikle seg og endre jobben i tiden som kommer. Hen skal bidra til å automatisere bort kjedelige og unødvendige prosesser og oppnå kvalitets- og effektivitetsgevinster. Da er det nyttig å finne noen med et ønske om å gjøre mindre av oppgaver man ikke liker.

Dere leter neppe etter den egenskapen i dag? Dersom du ikke definerer og har en metode for å måle potensialet den enkelte kandidat har for fagområdet, endringsevne og teknisk nysgjerrighet risikerer du å ansette noen som ser bra ut på papiret, men som vil hemme deres utvikling og bane vei for konkurrentene deres. 

Hit or miss

I all utvelgelse av mennesker (som i ansettelser) er det betydelig rom for feilvurderinger. Vi er på vei inn i en periode hvor den teknologiske og metodemessige utviklingen innen kommunikasjon og markedsføring vil ta voldsom fart. Da er det en feilvurdering å ikke forberede seg på dette når man tar nye folk ombord.

Vi hjelper deg med å finne og velge rett

Teft har erfaring med banebrytende endringer i fagområdet kommunikasjon og markedsføring. Vi har tatt del i digitaliseringen og personifiseringen av kommunikasjon siden 2001. Et grundig lys på nytenkning og endringsvilje kjennetegner våre prosesser. Mange av landets ledende digitale stjerner og ledere har på et tidspunkt sittet ved vårt bord og delt sin kunnskap med oss.

Våre over 20 000 kandidater forventer at vi formidler stillinger som gir dem utfordringer innen nytenkning og kommersiell utvikling. Ny teknologi med et omfang som kunstig intelligens setter krav til endring i måten man finner og velger rett. Det er en utfordring vi tar, og en kunnskap som vi deler med våre kunder. Ta kontakt med oss når dere planlegger å rekruttere kompetanse, egenskaper og teft for fremtiden.

Når i 2024 snur det?

2023 ble året hvor pessimistene fikk rett i mange av sine antagelser. Det kommer tydelig til uttrykk i Bransjerapporten som vi presenterte 26. januar. Basert på verden rundt oss tør vi i Teft å tro på at det vil snu i 2024, og at det nye året vil være bra for enkelte miljøer, og for mange ansatte innen markedsføring, kommunikasjon og teknologi.

Indikatorer for vekst

Etter et utfordrende 2023, preget av økonomisk usikkerhet og nedgang i flere bransjer, ser det ut til at markedet sakte, men sikkert, er i ferd med å stabilisere seg. IRM spår forsiktig vekst i medieinvesteringene igjen, Finans Norge forteller om sterkere optimisme blant norske husholdninger, virksomhetsledere tror på bedre finansielle resultater og økning i bemanningen fremover (ifølge Norges Bank sin kvartalsvise undersøkelse). Signalene fra SSB og Norges Bank er at rentetoppen er nådd. I ANFO sitt forventningsbarometer i januar har annonsørenes fremtidstro skutt fart, og optimisme er nå den klart ledende holdningen. 

Så skal vi ikke glemme hvor vi kommer fra. Vi legger bak oss to år hvor medieinvesteringene i praksis har hatt en sterk nedgang sett opp mot prisveksten. Titalls byrå-konkurser er talende for hvor lav investerings- og betalingsviljen for reklame og annonsering har vært, og antallet rekrutteringer i bransjen er redusert med mellom 30 og 50 prosent. Derfor tror vi, til tross for positive indikatorer, at det vil ta tid før markedet for selskapene og ansatte innen kommunikasjon, reklame og markedsføring er tilbake for fullt.

Fortsatt gjenbruk?

Tall fra bransjeorganisasjonene og instituttene som måler tradisjonelle medieinvesteringer peker i retning av en forsiktig vekst i 2024. Etter vår mening knytter det seg spenning til og gjenbruk og videreutvikling av eksisterende kommunikasjonskonsepter fortsatt vil være en trend. Realiteten er jo at verden er i stor endring på mange plan, og nye tider krever ny kommunikasjon. Det vi er ganske sikre på er at fokuset på egne kanaler og innholdsutvikling vil fortsette. Virksomheter prioriterer investeringer i markedsteknologi, CRM, content, sosiale medier, og performance-aktiviteter. Det skaper optimisme for vekst innenfor disse områdene og gir fortsatt etterspørsel etter spesialister med relevant kompetanse.

Sterkere inhouse-miljøer

Det er merkevarenes inhouse-miljøer som har vist sterkest og bredest vekst i sysselsetting de siste fire årene. Aldri før har ansatte i markedsavdelingene hos annonsørene vært fler og mer kompetansemessig mangfoldige. I årets rapport er det tydelig at lederne og ansatte hos merkevarene er lite påvirket av det som fortoner seg som et kriseår for deler av bransjen. Men vekst og økt kompleksitet setter krav til god organisering og ledelse. Og annonsørenes økende faglige bredde og tyngde utfordrer byråene og deres rolle.

Vil vi finne tilbake til optimismen?

De som er mest optimistiske på egne vegne er ansatte i større annonsørmiljøer og de under 40 år. Nytt av året er at ansatte i andre deler av medie- og reklamebransjen har blitt mer pessimistiske på egne vegne. Dette vil fortsette å påvirke mulighetene byråene har for å rekruttere de beste kandidatene, og fortsette å styrke annonsørenes posisjon som arbeidsgivere for spesialister og ledere innen kommunikasjon og markedsføring. Vi vet at endringer i makroøkonomien har hurtige og sterke utslag på byråene. Dersom optimismen styrker seg, som vi tror, vil det skape nye ambisjoner om vekst og utvikling hos byråene.

Stødige ledere

For lederne fortsetter utfordringene, men det ser ut til å være et skifte fra å “skalke lukene” og omstille, mot å tilpasse seg og finne innovative løsninger. Med sakte gjenopprettelse av markedet i løpet av året, kan vi forvente at det blir mindre sirkulasjon på ledernivå sammenlignet med 2023. De fleste lederne i vår bransje trives tross alt best med vekst og utviklingsplaner, fokus på fag og folk, rekruttering og utvikling – heller enn det motsatte.

Så det er enkelt å rekruttere, da eller?

FINN sine tall viser at utlysninger i markeds- og kommunikasjons segmentet er redusert med over 60 prosent i 2023. Færre utlysninger gir høyere antall søkere per stilling, men selv om søknadsmassen øker er det fortsatt utfordrende å finne riktig kompetanse. Flere søknader gir ikke flere riktige kandidater til spesialiserte roller, og vi erfarer at mange rekrutteringsoppdrag fortsatt må løses med “search”. Langt flere ansatte velger å bli værende hos en trygg og kjent arbeidsgiver enn tidligere. Det gir lavere mobilitet i arbeidsmarkedet vårt. Kulturen med hyppige jobbytter er kanskje i ferd med å endre seg? Tiden vil vise om det er langvarig eller bare en effekt av tøffe tider. Det krever at miljøer som vil vokse, og spesielt byråene, må intensivere investeringene i sitt verdiforslag og sitt employer brand.

AI som strategisk fordel

Visste du at de ansatte i byråene og i merkevaremiljøene sannsynligvis er de som i størst grad har tatt i bruk AI i sin jobb, sammenliknet med fagretninger og sektorer i Norge? Dette vil være en stor fordel når resten av samfunnet og næringslivet følger etter. Allikevel er det bare 18% som sier at de jobber hos en arbeidsgiver som har retningslinjer eller strukturert opplæring innen bruken av AI i det daglige. Her mener vi lederne i bransjen har et stort behov for å systematisere bruk og opplæringen i adskillig større grad. Nå må AI implementeres i rekrutteringsprosessen, både som verktøy og som en viktig premissgiver for digital kapabilitet.

Forsiktig optimisme

Alt i alt ser 2024 ut til å bli et år med forsiktig optimisme og gradvis bedring. Bransjen tilpasser seg de nye realitetene, og virksomheter ser ut til å finne innovative måter å håndtere utfordringene på. Med en økende vilje til investeringer og tilpasning, kan vi forvente at markedet vil utvikle seg positivt i 2024.

Godt, nytt rekrutterings år!

Henrik Sandberg

Daglig leder i Teft

Slik ble lønnsveksten i 2023

Hvordan ble lønnsveksten i 2023 for de som jobber med kommunikasjon, markedsføring eller markedsstrategi?

I 14 år har Teft målt lønnsforholdene for ansatte hos merkevarene, markedsavdelingene og byråene i Norge. Takket være over 1200 respondenter kan vi fastslå lønnsnivå og lønnsvekst for fagkategorier, aldersgrupper, bransjer og segmenter blant folk som jobber med å lage kommunikasjon, markedsføring og teknologi for forbrukere og bedrifter i Norge.

Se presentasjonen av Bransjerapporten her.

Under landsgjennomsnittet

2023 var et svært spesielt år. For første gang landet den gjennomsnittlige lønnsveksten for kategoriene vi måler under den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge. SSB (Statistisk Sentralbyrå) kunne i tredje kvartal 2023 rapportere en lønnsvekst i Norge på 6,4 prosent. Respondenter fra de nevnte fagfeltene og miljøene som har vært i full jobb i både 2022 og 2023 rapporterer en lønnsvekst på 5,3 prosent i årets undersøkelse.

Det er en unik statistikk som for første gang viser at lønnsveksten i Bransjeundersøkelsen er lavere enn landsgjennomsnittet. Normalt har Bransjeundersøkelsen vist en lønnsvekst som er to prosent høyere enn SSB sitt tall for samme periode.

Færre byttet jobb

Lavere omsetning av folk bidrar til å påvirke lønnsveksten i 2023. Det er normalt at alle som bytter jobb har en høyere lønnsvekst enn de som ikke gjør det. Om vi ser på de som har vært i samme jobb de siste to årene er lønnsveksten på 4,3 prosent. De som har byttet jobb har i gjennomsnitt en lønnsvekst på 12,1 prosent. 

Forskjeller mellom fagmiljøene

Lønnsveksten blant de som jobber med kommunikasjon og markedsføring i en markedsavdeling eller lignende er helt i tråd med lønnsveksten som SSB rapporterer. Denne kategorien rapporterer inn 6,4 prosent. Mange som jobber med markedsføring og kommunikasjon jobber i byråene som selger sine tjenester til annonsørene. 2023 har vært et år der majoriteten av norske annonsører har redusert sine eksterne investeringer, og det merkes. Lavest lønnsvekst finner vi blant ansatte i byråene som leverer performance marketing og markedsteknologi. Også ansatte i mediebyråene har svak lønnsvekst med fire prosent. Til tross for et krevende år for mange reklamebyråer har den kategorien en noe sterkere lønnsvekst med 4,7 prosent i gjennomsnitt.

Hva påvirket lønnsveksten i 2023?

Svaret på spørsmålet er det samme som tidligere år. Unge arbeidstakere under 35 år er vekstvinnerne. Årsaken til dette er at man tidlig i karrieren har lavere lønn, og da gir moderate økninger i lønn større utslag. Når vi ser en gjennomsnittlig lønnsvekst på fem prosent er det normalt at de under 30 år kan vise til en vekst på nesten det dobbelte, mens de over 50 år bare får en lønnsvekst på et par prosent. En annen måte å forklare forskjellen i lønnsvekst er at de høyest betalte i mindre grad øker totallønnen sin enn de lavest betalte.

En driver for lønnsvekst er også etterspørsel etter arbeidskraft. I perioder med høy etterspørsel er arbeidsgivere nødt til å betale mer for å ansette ettertraktet kompetanse. Dette kommer til syne i tallene med to faktorer. Hvor mange har fått ny jobb i løpet av det siste året, og hvor mye har de økt sin lønn? Det ene svaret på dette etter 2023 er at bare 17 prosent oppgir at de har mindre enn ett års fartstid hos nåværende arbeidsgiver. Det er betydelig lavere enn normalt. Vi har de siste 10 årene registrert at over 20 prosent av respondentene er nye i jobbene sine. Det andre er at lønnsveksten for de som byttet jobb i 2023 var på 12,1 prosent. Det tallet er marginalt lavere enn tidligere år. Allikevel er verdien av å bytte jobb fortsatt høy, og det forteller oss at det har vært lønnsomt for mange spesialister å bytte jobb, selv i 2023.

Hva med 2024?

Det er et krevende spørsmål å svare på. Men det kan se ut til at 2023 har utløst mer kapasitet på arbeidsmarkedet. Det vil bidra til å holde lønnsveksten relativt lav også i 2024. På den annen side er det allerede i starten av året signaler som tyder på at næringslivet ser lysere på de økonomiske utsiktene. Det skal normalt utløse mer konkurranse mellom bedriftene og øke etterspørselen etter kreative, analytiske og strategiske markedsførere og kommunikasjonsspesialister. På samme måte som nedgang i økonomien slår raskt og negativt ut i markedsavdelingene og byråene, skaper selv forsiktig optimisme økt investeringsvilje i posisjonering, markedsføring og salgsutløsende kommunikasjon.

Webinar – Bransjerapporten

1250 ansatte i byråene og hos merkevarene har svart på over 50 spørsmål om lønn, hjemmekontor, bruken av AI, forventinger og mye mer. Ansvarlig for Bransjerapporten Ole Aleksander Janzso går gjennom de viktigste funnene og tallene på 30 intensive minutter.

Teft lager Bransjerapporten for sine kunder og kandidater. Er du kunde av Teft, eller vurderer å bli det kan du få tilgang på årets rapport ved å ta kontakte oss.

Tøffere tider – Hva ser arbeidsgiverne etter i 2024?

Økonomien i Norge kjøler seg ned og det skaper tøffere tider for en del selskaper og oss som jobber med markedsføring. Enkelte bransjer og fagmiljøer er utsatte, mens andre fortsetter å utvikle miljøer og styrke sin posisjon i markedet. Selv om vi opplever at det er mindre etterspørsel denne vinteren, er det fortsatt bevegelse i markedet for kompetanse. Dette er noen av driverne for selskapene som rekrutterer nå:

Stabile næringer

Selv om bygg og anlegg har tøffe tider, er det stor variasjon i varehandelen og tjenesteytelse. Dagligvare, telecom og store deler av retail fortsetter kampen om attraktive markedsandeler. Solide selskaper og sterke merkevarer vokter seg for å tape posisjon. De vet at innovasjon og brå endringer i forbrukeratferd ofte skjer i tøffe tider. Det investeres i kompetanse og markedsteknologi, kanskje i større grad enn i mediekjøp og byråtjenester. Det er fortsatt behov for både kompetanse og kapasitet i de mellomstore og store markedsmiljøene, og vi er sikre på at dette vil styrke seg ytterligere når optimismen tiltar.

Teknologi

Vi tror 2024 blir året der enkelte aktører og miljøer vil lykkes med å hente ut oppsiktsvekkende gevinster med ny teknologi. Kombinasjonen av AI og kjente marketingdisipliner vil bidra til verdiskapning. Menneskene som skal bemanne dette er fagfolk med kompetanse om for eksempel performance marketing, analyse, markeds- og forretningsstrategi og budskapsformidling. Mange aktører har store ambisjoner, men ikke alle har folkene med de rette egenskapene eller den riktige kompetansen. Les hvordan vi jobber med rekruttering og utvelgelse nå.

B2B

Vi som jobber med markedsføring har i mange år stort sett fokusert på B2C. De siste årene har det vært en sterk profesjonalisering i B2B-kategorien og selskaper som selger til selskaper har blitt utstyrt med verktøy og kompetanse som skaper resultater. Denne kategorien er mindre utsatt for kortsiktige svingninger i markedet, og vil fortsette å ha behov for flere hoder og hender for å hente ut potensialet i moderne markedsføring.

Hva ser arbeidsgiverne etter i 2024?

Vi tror det blir et spennende år, og at de som utlyser stillinger i markedet gjør det basert på gjennomtenkte planer og med gode rammer for personlig vekst. Pengene sitter litt lengre inne, og du kan forvente at de som ansetter bruker god tid og tenker seg om. Dette er hva vi tror de vil se etter:

Ny teknologi

Kombinasjonen av eksisterende fagkompetanse og interesse og kunnskap for ny teknologi vil være viktigere enn noensinne når vi vurderer kandidater. Her kan du lese flere av våre fagartikler om AI og kompetanse.

Tilpasningsdyktig

Vår bransje er allerede veldig tilpasningsdyktig. I 2024 vil det være fokus på å ansette folk som kan bidra med endring og som tåler og trives med en grad av uforutsigbarhet. 

Ansvar for egen læring

Våre undersøkelser viser at de som i dag bruker AI daglig også har tatt ansvar for egen kompetanse. Hva er din strategi for å holde deg orientert og utvikle din kompetanse i takt med utviklingen? Mange vil se etter ansatte som bidrar sterkt til selskapets faglige utvikling.

Vikariater

I trangere tider kan det være vanskeligere å fylle på med flere folk, og det er lite overkapasitet å ta av om noen er borte en periode. Derfor er det viktigere enn tidligere å fylle vikariater med dyktige mennesker. Vi ser en økt etterspørsel i markedet etter erfarne og dyktige folk som trengs for vikariater av lengre varighet. Er du på jakt etter jobb i 2024 kan det være din mulighet til å lære noe nytt, få godt betalt og en verdifull erfaring på CV’n. Vi har ofte utlyste vikariater blant våre stillinger. Sjekk alle ledige stillinger her.

Registrer eller oppdatert din profil hos Teft i dag, og ikke glem å registrere ny kompetanse og nye erfaring om nettopp teknologi, endring og læring. Er du tilgjengelig på kort varsel så legg inn det i «Tilgjengelig for jobb» på din profil, og vi vil vurdere deg for alle roller vi jobber med, også vikariater og konsulentoppdrag. Og følg nøye med på hva som rører seg, så tror vi du får et utviklende 2024!

Godt nytt år!

Har du råd til å ikke tenke på AI når dere rekrutterer?

Nei, det har du ikke. Allerede i oktober 2023 svarer 2 av 3 respondenter i Bransjeundersøkelsen for fagfolk som jobber med kommunikasjon og markedsføring at de bruker generativ AI. Og 1 av 5 bruker AI i jobben sin hver dag. Sammenliknet med tall fra andre bransjer virker det som om kommunikasjonrelaterte miljøer og fagfolk er svært tidlig ute med å ta i bruk AI i hverdagen. Det vil ikke overraske noen om fagfolk og miljøer som nå er i gang med bruken av AI vil ha et konkurransefortrinn sammenlignet med de som ikke gjør det.

Innsikt i bruken av generativ AI blant fagfolk i kommunikasjon

Det finnes ingen som har lang erfaring med å bruke generativ AI. OpenAi lanserte sin ChatGPT 30. november i 2022, og for de fleste er dette starten på bruk av AI. Ja, det finnes de som har jobbet med for eksempel maskinlæring før dette, men de er svært få. 

Mange har testet AI som jobbverktøy. 2 av 3 svarte i oktober 2023 at de brukte AI på jobb, og 1 av 5 svarte at de bruker det hver dag. Det finnes altså ganske mange som bruker AI hver dag. Det finnes også mange som gjerne ville gjort det, dersom det ble tilrettelagt for.

AI-brukere er ikke som du kanskje tror. I det store og hele er det relativt små demografiske forskjeller når det kommer til “AI-brukere” når vi studerer svarene til 1250 ansatte i kommunikasjonsrelaterte miljøer. Forholdet kandidaten har til AI kan ikke forklares med enkle indikatorer som alder, kjønn eller andre ytre faktorer.

Du trenger kanskje ikke en AI-spesialist

Vi i Teft tror dere vil tjene mer på å ha et miljø med flinke og motiverte fagfolk som forstår og behersker AI, enn å ha legge oppgaven for AI i hendene til én person. Generativ AI er både spennende og morsomt. Men det er først og fremst når det kombineres med relevante fagområder for organisasjonen at det oppstår gevinster. Vi tror det er en risiko å glemme å fokusere på de grunnleggende kompetansene og fagområdene som for eksempel kommunikasjonsstrategi og -ledelse, digital markedsføring, analyse, kreativitet og/eller salg. Generativ AI har selvsagt mange svar knyttet til disse temaene, men erfaringen, motivasjonen og teften til en flink fagperson vil bidra til å velge rett løsning til rett situasjon. 

Derfor inviterer vi alltid rekrutterende leder til dialog om potensialet for bruk av generativ AI i forbindelse med en rekruttering. Ofte leder det til at vi kan beskrive behovet og potensialet. På den måten vektlegges AI på riktig måte som kompetanse og behov i stillingen.

For et verktøy og gryende fagområde som har eksistert et knapt år vil det som oftest være lite konstruktivt å be om lang erfaring eller høy kompetanse. Mange jobber med generativ AI i dag, og jo mer de vet om feltet, jo mer forstår de at det er mye mer å lære. Du vil sannsynligvis ikke ha en kandidat som påstår at han “kan alt om AI”. Det er viktigere å avdekke tre kvalifiserende egenskaper ved kandidatene; potensialet for å jobbe med den nye teknologien, kandidatens forestillingsevne og motivasjon for å jobbe på nye måter. 

Teft sin tilnærming til AI i rekrutteringsprosesser

Vi i Teft har siden våren 2023 snakket med våre kandidater om deres forhold til og tanker om generativ AI. Vi har utviklet, og videreutvikler verktøy, metoder og prosesser for å velge den kandidaten som kombinerer fagkompetansen du søker med egenskapene som gjør dem egnet til å øke kvalitet og effektivitet med AI. 

På samme måte som generativ AI bidrar til å endre hvordan enkeltpersoner og hele selskaper jobber, endrer det hvordan man identifiserer og kvalifiserer kompetanse. Når det gjøres riktig oppnår vi en større gevinst for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ta kontakt med Ole Aleksander Janzso eller Eivind Ruud Johnsen i Teft om du vil vite mer.

Hyundai Motor Norway ansetter

Hyundai har stor suksess i det norske markedet og er en av landets største bilmerker. 1. januar 2023 tok selskapet steget inn i en ren, elektrisk modellportefølje.

Med sterk vekst, store ambisjoner og stadig mer konkurransedyktige modeller i markedet følger behovet for flere dyktige mennesker til deres hovedkontor på Vollebekk. På denne siden vil du finne en oversikt over stillingene vi skal finne motiverte og dyktige fagfolk til. Ved å trykke på lenken kan du lese mer om jobben og sende inn din søknad. Har du spørsmål kan du ta kontakt med en av kontaktpersonene hos Teft.

Akkurat nå rekrutterer vi:

Digital markedsfører
Er du klar for å utvikle og optimalisere markedsføringen for Hyundai Motor Norway? Da inviterer vi deg til å bli en del av vårt team i Oslo! Les om stillingen her.

Markedskoordinator
Vil du jobbe med å koordinere markedsaktiviteter for et spennende bilmerke med høye ambisjoner? Hyundai Norge søker strukturert, kreativ og engasjert markedskoordinator. Les om stillingen her.

People & Organization Coordinator
Vil du bidra til å utvikle verdien av Hyundai Motor Norway som arbeidsplass for alle våre ansatte? Les om stillinger her.

Logistikk koordinator

Får du brikkene til å falle på plass, og detaljene til å stemme hver gang? Kan du tenke deg å planlegge, styre og følge opp strømmen av Hyundai sine produkter på det norske markedet? Les om stillingen her.

Delekonsulent

Vil du jobbe med vareflyt, delelogistikk og sortiment for vårt ettermarked? Les mer om stillingen her.

Møt teamet i Teft som jobber med Hyundai:

Veronika Jakobsson

Camilla Bartnes

Marte Palm Steen

Webinar – Markedsføringsledelse i urolige tider

I en tid preget av lite forutsigbarhet, står norske annonsører overfor strategiske valg som kan påvirke virksomheten i lang tid fremover. Kathinka Sommerseth, Konserndirektør i OBOS, og Ingrid Amundsen, Direktør i Coop Norge, deler sine unike erfaringer fra henholdsvis eiendom og retail.

Se webinaret her

OBOS navigerer gjennom et sterkt skiftende boligmarked, mens Coop Norge har nylig tatt ukonvensjonelle steg i valg av mediebyrå.

Med fokus på strategiske behov og operasjonell utførelse, dykker vi inn i hvordan interne markeds- og kommunikasjonsteam arbeider med byråpartnere for å overkomme bransjespesifikke utfordringer.

Få verdifull innsikt i:

Se webinaret her

Unfold: rett sted å utfolde seg

I midten av det pulserende design- og teknologilandskapet finner vi Unfold, en innovativ aktør som har gjort det til sitt oppdrag å løfte kundene sine til toppen av deres respektive markeder. Med et team av 20 dedikerte ansatte har de, i samarbeid med selskaper som OBOS, Mestergruppen, Krogsveen, Flyr og Dibber, skapt oppsiktsvekkende løsninger.

Som en del av NoA-familien har Unfold funnet sitt hjem i hjertet av Oslo sentrum, hvor de skal dele lokaler med andre ledende innovatører og fagspesialister. Nå er de på jakt etter en strategisk rådgiver, og i den forbindelse har vi tatt en prat med Greg Lusk. Greg har lang fartstid både som rådgiver og leder i byråbransjen, og nå leder han Unfold videre med stadig viktigere oppdrag. Vi stilte han 5 spørsmål som du er nysgjerrig på.

Greg Lusk, Managing Director i Unfold

1. Hva er det med Unfold som begeistrer?

– Definitivt kulturen. Vi er et team av erfarne fagfolk som tar fullt ansvar for egne leveranser. Alle er veldig dyktige og har respekt og forståelse for hverandres fagfelt. Verdiene våre “nysgjerrig og ærlig” blir levd ut i hverdagen. Vi er nysgjerrige i møte med nye bransjer og problemstillinger, interesserer oss for hverandres bakgrunn og perspektiver både på jobb og i privatlivet. 

Ærligheten handler om å alltid si hva vi mener, med mål om å skape de beste brukeropplevelsene. Det driver oss i alt vi gjør og alle er innforstått med at vi jobber mot dette som samme mål. Da slipper vi å gå rundt grøten og kan være ærlige og si “det synes jeg ikke er bra nok”, når det må til. Og så jobbe videre for det beste resultatet.

Vi lykkes med en flat struktur uten hierarki. De fleste hos oss er drevne og selvgående og det danner grunnlaget for ansvar og frihet. Jeg synes vi er flinke til å brette opp ermene og levere som et team.

2. Hva skiller Unfold fra andre innovative miljøer i bransjen?

– Vi lanserer nye eller transformerer eksisterende selskaper ved å bygge digitale produkter i høy fart. På den måten frigjør vi energi og får til mye med små og dedikerte team. 

Det betyr at vi ofte er involvert i tidlig forretningsutvikling og innovasjon. For selskapene vi jobber med skal vi være et A-team som kan komme inn og ta en idé eller satsing og rulle ut et konkret produkt i markedet i løpet av kort tid. Det involverer som oftest å navigere smart og håndtere internpolitikk for å få gjennomslag i store organisasjoner. 

Selskapene vi jobber med møter et lite team med høy kompetanse som jobber tverrfaglig og fokuserer på å få ting gjort. I teamet tar alle initiativ og løser oppgaver ut fra tydelig definerte ansvarsområder. Ledelse hos oss handler derfor om å hjelpe allerede flinke folk til å utnytte sitt fulle potensial.

Vi føler som oftest stort eierskap til prosjektene og produktene vi jobber med. Et eksempel er når vi jobber med Dibber for å utvikle en digital plattform for barnehager over hele verden. Det har potensial til å påvirke oppveksten til mange tusen barn. I det produktløpet, som alle andre, handler det om å sette seg inn i helt nye problemstillinger, finne problemene som skal løses og ta i bruk innsikt, empati og teknologi. Da skaper vi fantastiske brukeropplevelser og lykkes med å gjøre en forskjell for både oppdragsgiver og “mannen i gata”. 

Nå som vi skal samlokalisere med The North Alliance vil vi holde fast på kulturen vår for å dyrke faget, og dele arbeidet vi gjør. Vi avslutter alltid uka sammen, og deler det vi jobber med om dagen. Mandagen starter med felles frokost for å catche opp etter helgen. Vi legger til rette for trivsel og sosiale rammer som passer de fleste, fra årlige turer til lønningspils og sesongfester. Hos oss er det plass til å være seg selv –det er faktisk forventet. Det tror jeg er et godt utgangspunkt når vi skal utvikle oss videre sammen med de andre miljøene i NoA.

3. Hva blir de viktigste strategiske prioriteringene for dere fremover?

– Vi er alltid på jakt etter det neste store. Vi må sørge for at vi har stabile produktteam og sikre budsjett for videre utvikling av kompetanse og tjenester. Det betyr at vi må finne frem til de gode prosjektene som trenger våre tverrfaglige team og effektive leveransemodell. Vi skal synliggjøre den faglige tilnærmingen vi har. Vi elsker å lage løsninger som gjør en forskjell. Enten det er i grensesnittet mellom selskaper og kundene deres, i oppnåelsen av forretningsmål og utvikling av aksjekursen. Eller for deg som benytter en tjeneste som vi har laget. Det er dette vi skal gjøre enda mer av.

4. Hva tenker du om samlokaliseringen med The North Alliance?

– Når vi nå flytter sammen med resten av NoA gir det oss mange nye kolleger å bli kjent med, tilgang på større oppdrag og muligheten til å lene oss på de andre selskapenes  spisskompetanse. Ikke minst skaper NoAs tilstedeværelse i blant annet Danmark og Sverige muligheter for å få til enda større prosjekter på tvers av ulike markeder.

5. Hva med rollen dere skal rekruttere til nå?

– Vi ser etter en drivende dyktig strateg som skal komme inn og finne nye muligheter for våre dedikerte fagpersoner. En som ikke ser begrensninger, men skaper muligheter og forstår hva som må til for å komme videre. En som skal være med og pushe folk litt utenfor sin egen komfortsone og ha øyne på fremtiden. Satt litt på spissen, så er det salg av skikkelig smarte saker, gjort av skikkelig smarte folk, til skikkelig smarte selskaper.

Den som kommer inn nå skal være med å forme selskapet, og ta plass både i Unfold, NoA og ikke minst ute i markedet. Sammen med ledergruppen vil hen være med å definere hvilke bransjer vi skal gå etter. En som deler vår lidenskap for å finne og jobbe med prosjekter som er verdifulle for alle involverte parter. I denne jobben får man brukt og utviklet all sin kommersielle teft, strategiske og innovative kompetanse.

Kort oppsummert er det en unik mulighet til å få til masse spennende, som blir lagt merke til, skaper verdier og gjør en reell forskjell, sammen med flinke folk man respekterer og trives sammen med. Fame, fortune & fun!

Les mer om stillingen her

Workshop

Webinar – Hvordan påvirker AI markedsarbeidet for norske annonsører?

Nå tar Norges annonsører tar i bruk kunstig intelligens og bruker AI markedsføring. Hvordan påvirker det markedsarbeidet deres? Hvor står vi når det gjelder bruk av generativ AI i markedsføring?

 
Når Norges annonsører tar i bruk kunstig intelligens, hvordan påvirker det markedsarbeidet deres? Hvor står vi når det gjelder bruk av generativ AI i markedsføring?

Vi vet at det er mange spørsmål knyttet til bruken av generativ AI, som:

Dette er spørsmål du vil få svar på i løpet av dette webinaret.

  1. Dybdeinnsikt fra bransjeledere: Aina Lemoen Lunde fra DNB vil dele tanker fra innsiden av markedsavdelingen i Norges største bank og hvordan de navigerer i AI-landskapet
  2. Ledelsesstrategier for en AI-drevet verden: Anna Blom Rian fra Teft vil forklare hvorfor AI skaper sterke følelser på arbeidsplassen. Hun vil belyse hvordan team kan jobbe sammen i en tid hvor samspillet mellom endringsvilje, kreativitet og teknologi er nøkkelen til suksess.
  3. Nok snakk?: Fredrik Petterson fra ANFO har holdt hundrevis av entusiastiske foredrag om mulighetene AI skaper for alle som jobber med kommunikasjon og markedsføring. Men hva gjør norske markedsavdelinger og byråer med de nye mulighetene (og utfordringene)?

Er dette nyttig for deg?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se mer av våre fagartikler knyttet til kommunikasjon, ledelse og arbeidsmarkedet

Få våre beste karrieretips der du blant annet kan lese en rekke AI-artikler