INDEX

Play Magnus – global innovation in chess

Play Magnus was founded in 2013 with the launch of the first personified chess computer in the world. Since then, the company has grown to become the leading digital platform to learn and watch chess. 

-When the world shut down in 2020, Play Magnus saw a unique opportunity to strengthen its position within digital chess and launched a digital chess tournament with the best players in the world «Play Magnus Invitational» – which really struck a chord. This led to the start of the Meltwater Champions Chess Tour, a set of online chess tournaments with the highest viewership in chess history, says Arne Horvei, Tour Director in the Play Magnus Group. 

Play Magnus has thus taken the step from being a chess app to claiming a larger part of the digital chess universe. In 2021, the tour had over 115 million live views in total and the ambition is to grow further. 

-We are looking for a skilled Head of Communication who can ensure that the Champions Chess Tour reaches the right target groups, with the right message, at the right time. We have become very good at what we deliver. Now it is time to tell the world about it, says Horvei.

Arne Horvei

Global innovation

At Play Magnus, the Head of Communications will be responsible for creating a communication strategy that ensures that the Champions Chess Tour talk to the ardent chess fans while also engaging those who are new to watching chess events. You will own the Tour’s digital channels, communications, marketing, and PR. In other words, you will lead the entire communication universe for the Tour.

-Our goal is to spark emotions and create engagement around the world by building knowledge of the tour, the players, and the game. We want to both increase the audience on the tour and convert these to users in the Play Magnus family, says Horvei. 

Important tasks will be the development and implementation of digital marketing and communication strategies for the Tour universe. To tell good brand-building stories about the players and the company to create and showcase new chess stars. 

-Magnus Carlsen is by far the biggest star in the chess world, but we also want to support, build and showcase the next generation of modern chess players. We believe this will be an important part of the work to make chess more accessible and exciting for most people, says Horvei.

International mindset 

International experience is desired since much of the work will take place in collaboration with international teams around the world. The working language is English.The  candidate does not need to know Norwegian, but must be based in Oslo. 

-We are looking for a candidate who thrives in a hectic environment, who feels his or her heart pound a little extra when thinking of the opportunity to make chess accessible to everyone, worldwide. You communicate well with people of different cultures and backgrounds, you are determined, and you aim high.  

Do you want to help set the standard for how Play Magnus and the Champions Chess Tour are communicated? 

-We believe this is the dream job if you want to be part of global innovation in chess, the last non-commercialized sport in the world. There is enormous potential here and we are at the very beginning of what we believe will be a very exciting journey, Horvei concludes.

 

Norsk versjon

Play Magnus ble startet i 2013 som den første personifiserte sjakkcomputeren i verden. Plattformen der sjakk-entusiaster fikk prøve seg mot Magnus Carlsen på alle nivåer slo raskt an blant både mer og mindre erfarne spillere, og Play Magnus er i dag en global suksess.

Da verden stengte ned i 2020, så Play Magnus en unik mulighet til å ta eierskap til digital sjakk og arrangerte derfor en digital sjakkturnering med de beste spillerne i verden «Play Magnus Invitational». Dette førte til oppstarten av Meltwater Champions Chess Tour, der Play Magnus arrangerer sjakkturneringer online med egne kommentatorer i studio, forteller Arne Horvei, Tour Director i Play Magnus Group.

Play Magnus har med dette tatt steget fra å være en sjakk-app til å ta en større del av det digitale universet og målet er å tilgjengeliggjøre sjakk på en forståelig og engasjerende måte. I 2021 hadde touren over 115 millioner live views totalt og ambisjonen er å vokse videre.

-Nå ser vi etter en dyktig Head of Communication som kan sørge for at Champions Chess Tour når ut til riktige målgrupper, med riktig budskap, til riktig tid. Vi har blitt veldig gode på det vi leverer. Nå skal vi bli enda bedre på å fortelle verden om det, sier Arne Horvei.

Her vil du få ansvar for å lage en god kommunikasjonsstrategi som sørger for at Champions Chess Tour prater til både de ihuga sjakkekspertene samtidig som kommunikasjonen også engasjerer de som ønsker å lære mer. Du skal eie Tourens  digitale kanaler, kommunikasjon, markedsføring og PR. Du vil med andre ord lede hele kommunikasjonsuniverset for Touren.  

-Vårt mål er å vekke følelser og skape engasjement rundt sjakk verden over gjennom å bygge kjennskap til touren, spillerne og selve sjakken. Vi ønsker både å øke publikummet på touren og samtidig konvertere flest mulige av disse til fornøyde brukere av produkter eller tjenester i Play Magnus-familien, forteller Horvei.

Viktige arbeidsoppgaver i rollen vil være utvikling og implementering av digital markedsførings- og kommunikasjonsstrategier for Tour-universet. Å fortelle de gode merkevarebyggende historiene om spillerne og Touren for å skape og vise frem nye sjakkstjerner.

-Magnus Carlsen er den største stjernen, men det gror godt bak ham også. Vi ønsker å støtte opp, bygge og vise frem den neste generasjonen moderne sjakkspillere. Dette mener vi vil være en viktig del av arbeidet med å gjøre sjakk mer tilgjengelig og spennende for folk flest, sier Horvei.

Internasjonal erfaring er ønsket for denne rollen siden mye av arbeidet vil foregå i samarbeid og dialog med internasjonale team over hele verden. Arbeidsspråket er engelsk, både muntlig og skriftlig

Kandidaten trenger ikke å kunne norsk, men vi ønsker en som kan være til stede i Oslo på fast basis. 

-Vi er på jakt etter en kandidat som trives i en variert hverdag, som kjenner hjertet hamre litt ekstra hardt i brystet når du tenker på muligheten til å være med å gjøre sjakk tilgjengelig, for alle, verden over. Du har pågangsmot, er god til å snakke med mennesker med ulik bakgrunn og selvtillit nok til å sikte mot høye mål.

Vil du være med å sette standarden for hvordan Play Magnus og Champions Chess Tour kommuniseres til et bredt publikum?

-Vi mener dette er drømmejobben for deg som ønsker å være med på global innovasjon innen sjakk, den siste ikke-kommersialiserte sporten i verden. Her ligger det et enormt potensial og vi er helt i startgropen av det vi mener vil bli en veldig spennende reise, avslutter Horvei.